Binnen DZM Data wordt gewerkt met persoonsgegevens van burgers. Deze persoonsgegevens worden verzameld bij de vertegenwoordigers van de organisaties of van particulieren die een aanvraag om financiële medewerking indienen. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat het bedrijf zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat.

DZM Data geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van het bedrijf en is in lijn met de relevante nationale en Europese wet- en regelgeving.

DZM Data gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. DZM Data houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie.

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en regelgeving op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding.

DZM Data zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor wel bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie.

DZM Data verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de realisatie van de doelstellingen van het bedrijf. DZM Data streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen (o.a. belastingen) te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid.

DZM Data gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt het bedrijf voor beveiliging van persoonsgegevens.

Delen met derden.

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt DZM Data afspraken over de eisen waar de gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. DZM Data controleert deze afspraken jaarlijks.

Subsidiariteit.

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit.

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen.

DZM Data honoreert alle rechten van betrokkenen.